Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Poučení o právech a informace o zpracování osobních údajů návštěvníka internetové stránky

Návštěvník internetové stránky tímto bere na vědomí, že společnost FYZIOklinika s.r.o. se sídlem Machkova 1642/2 Praha 4 Chodov, IČO: 24222101 („Správce“) je podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) oprávněna zpracovávat osobní údaje návštěvníka internetové stránky v rozsahu, v jakém byly návštěvníkem vyplněny v tomto formuláři, případně obsaženy v dalších dokumentech, které návštěvník internetové stránky vloží jako přílohu tohoto formuláře, a to za účelem přihlášení sebe a svého rodinného týmu k účasti na veřejné sportovní akci organizované Správcem a za účelem informování návštěvníka o budoucích organizovaných akcích pro veřejnost. Návštěvník internetové stránky bere na vědomí, že Správce může za účelem organizování těchto akcí předat osobní údaje rovněž svým partnerům, se kterými organizování akcí zabezpečuje.

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 5 let, nebo do odvolání souhlasu.

Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů využívá služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden na webových stránkách Správce. Osobní údaje jsou v souvislosti s technickým outsourcingem některých činností Správce uchovávány v dalších zemích EU/EHP.

Návštěvník internetové stránky bere rovněž na vědomí, že má vůči Správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování jeho osobních údajů Správce ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami návštěvníka internetové stránky, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Návštěvník internetové stránky bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat, a to osobně v sídle Správce nebo zasláním e-mailu na adresu kontakt@fyzioklinika.cz.