Srovnání principů Rázové vlny

Na úvod je třeba zmínit, že mnohdy zaměňované Fokusované Rázové vlny a Radiální rázové vlny nejsou identické. Z fyzikálního hlediska je termín "Radiální Rázová vlna" nepřesný. Správný název je Radiální tlaková vlna, avšak my ji zde nazýváme známějším a užívanějším označením, tedy jako: Radiální Rázová vlna.

Radiální Rázová vlnaV moderní lékařské praxi se používají jednak Fokusované Rázové vlny a jednak Radiální Rázové vlny. Fokusované Rázové vlny a Radiální Rázové vlny se liší nejen způsobem vzniku a fyzikálními vlastnostmi, ale také z hlediska rozsahu používaných standardních parametrů a hloubkou průniku tkání. Fokusované Rázové vlny, označované také jako “rozostřené” Rázové vlny, jsou zvláštním typem Fokusovaných Rázových vln. Působí povrchně, podobně jako Radiální Rázové vlny, ale způsobují pouze velmi málo bolesti. Jak Fokusované, tak Radiální Rázové vlny, jakož i ultrazvuk, patří v zásadě mezi akustické vlny.

Radiální versus Fokusovaná Rázová vlnaNicméně stále platí skutečnost, že Fokusované a Radiální Rázové vlny jsou pulzy, zatímco ultrazvuk představuje nepřetržité kmitání.
Rázové vlny se vyskytují v atmosféře během výbušných akcí, například při vzniku blesků v bouřkách, nebo když letadla prorazí zvukovou bariéru. Rázové vlny jsou akustické pulzy charakterizované amplitudami vysokého pozitivního tlaku a prudkým nárůstem tlaku ve srovnání s okolím.

Jsou schopny dočasně vysílat energii z místa výroby do vzdálených regionů a způsobit například rozbití okenních tabulí. Přes jejich podobnosti s ultrazvukem, mají Rázové vlny podstatně vyšší tlak, než amplitudy ultrazvukových vln. Z tohoto důvodu je třeba brát v úvahu strmější účinky Rázových vln, vyplývající z nelinearity v přenosovém médiu, jež představuje např. voda či lidské tkáně. Rázové vlny jsou schopné se přes tato média množit téměř bez ztráty energie.

Fokusovaná Rázová vlnaU Rázových vln se setkáváme s principy, jež jsou známé z optiky. To je důvod, proč jsou Rázové vlny generované pomocí média, obvykle vody, která má v podstatě některé podstatné vlastnosti stejné jako tkáň. V oblasti střetu, mezi spojovacím polštářem a kůží pacienta, případný zachycený vzduch, jež by mohl znemožňovat přenos Rázové vlny, musí být odstraněn pomocí spojovacího gelu nebo tenkého vodního filmu.

Rázové vlny, se podobně jako světlo, odráží na akustických rozhraních. Čím větší je rozdíl mezi dvěma médii, tím silnější tento efekt bude.

Zachycený vzduch nebo vzduchové bubliny mezi zdrojem Rázové vlny a tělem významně snižují jejich účinek.

Kromě toho je pro šíření Rázových vln důležité, aby v jejich cestě nebyly žádné, plynem plněné orgány (plíce, střeva), nebo velké kostní struktury. Mohly by působit jako překážky přenosu Rázových vln do cílové oblasti, a tím oslabovat dosažení požadovaného terapeutického účinku.

Rázová vlna je tedy jakýsi aperiodický a nelineární děj, jež se šíří prostředím jako jeden silný tlakový pulz s nerovnoměrným, téměř "skokovým" nárůstem tlaku na čele vlny. Tento pulz následuje zpravidla delší a nižší podtlakový kmit. Nosičem Rázové vlny může být jednak hmotné prostředí (tuhé, kapalné nebo plynné), nebo také pole (např.: elektromagnetické).

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

Pokud bychom hledali podobnost s vlnami na vodě, pak Rázovou vlnu můžeme obrazně přirovnat k vlně tsunami. Podtlaková fáze Rázové vlny má daleko menší amplitudu a delší trvání, než její fáze tlaková. A právě z toho důvodu je
Rázová vlna vhodná k přenesení velkých amplitud tlaku ke zdroji obtíží. Nicméně podtlaková fáze Rázové vlny může vyvolat vznik kavitací (dutin v kapalině při lokálnm poklesu tlaku) a mikrobublin. Doba mezi dvěma rázy je však dostatečně dlouhá a mikrobubliny se tím pádem stihnou před dalším rázem více tzv. zregenerovat, přejít do klidového stavu a zmenšit se díky difuzi (samovolný proces pronikání částic jedné látky do druhé se snahou o rovnoměrné prostoupení po celém objemu) plynů přes stěnu bubliny. Zbylé mikrobubliny již netvoří pro šíření následující Rázové vlny podstatnou překážku.

Z výše uvedeného tím pádem vyplývá, že existují v podstatě dva druhy Rázové vlny pro léčbu pohybového aparátu a to: Radiální Rázová vlna a Fokusovaná Rázová vlna. Protože se jedná o dvě rozdílné technologie, z toho důvodu, že každá je generována jiným způsobem. Rozdíl mezi nimi je ale především v oblasti jejich působení. Fokusovaná Rázová vlna je soustředěná, zatímco Radiální Rázová vlna rozbíhající. Fokusované Rázové vlny mají maximální intenzitu v hloubce, zatímco Radiální Rázové vlny mají maximální míru intenzity v místě vstupu, tedy na povrchu kůže. Fokusovaná Rázová vlna soustřeďuje všechnu svou energii do oblasti velikosti cca 2 cm2, tedy více do hloubky, na rozdíl od Radiální Rázové vlny, vhodné spíše jen pro léčbu povrchových partií těla. Fokusovaná Rázová vlna má vyšší hustotu energie v porovnání s Radiální Rázovou vlnou, jejíž hustota energie je podstatně nižší.

 

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Mohlo by Vás zajímat

Vliv rázové vlny na hojení zlomenin a pakloubů

Zlomeniny jsou velmi časté úrazy, které se ne vždy správně a bez komplikací zhojí. Mezi nejčastější komplikace při hojení patří…

Výron prstu – léčba pomocí fokusované rázové vlny (ESWT)

Stalo se Vám, že jste procházeli pokojem a zakopli jste o nábytek? Nebo jste si nevšimli pootevřených dveří a narazili…

Dupuytrenova kontraktura – možnosti terapie, aplikace rázové vlny

Toto onemocnění ruky poprvé popsal v r. 1831 baron Guillaume Dupuytren. Podstatou Dupuytrenovy kontraktury je tvorba uzlů a ztluštění dlaňové…
Nabídka léčby
Články o zdraví
Návody na cvičení